Gdpr

1 BEVEZETÉS (Általános adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató)

Adatkezelőként tiszteletben tartjuk az Ön személyhez fűződő jogait, ezért készítettük az alábbi Általános adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztatót), amely honlapjainkon ( www.furjtojasteszta.hu és www.furjeszkert.hu és www.keltetes.hu és www.furjketrec.hu és www.furjtojas.net és www.furjtojas.com és www.furjelado.hu és www.furjtojas.hu ) is elérhetőek.

1.1 Kire vonatkozik jelen tájékoztató?

Jelen Tájékoztató minden olyan természetes személyre vonatkozik, akiknek az adatait az Adatkezelő kezeli, kivéve a munkaviszonnyal közvetlenül összefüggő adatkezeléseket.

1.2 Mire vonatkozik jelen tájékoztató?

Jelen Tájékoztató az Adatkezelő minden adatkezelési tevékenységét lefedi.

Ugyanakkor az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy speciális esetekben, kisebb számú érintettre vonatkozóan külön adatkezelési tájékoztatásokat is kiadjon.

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Adatkezelő: Budai Attila Károly E.V. Kistermelő

Székhely: 6087 Dunavecse, Epreskert utca 26/b

e-mail: info@furjeszkert.hu

Telefon: 06-20-207-207-0

Adószám: 51375186-2-23

Ny.Sz: 52664410

(a későbbiekben: Adatkezelő vagy többes szám első személy)

2. JOGSZABÁLYOK, ELVEK

2.1 Az adatkezelés során az alábbi jogszabályok kötnek minket

 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)
 • Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok
 • Az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155. §
 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/58/EK IRÁNYELVE (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (“Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”)

2.2 Alapelveink az adatkezelés során

 • Személyes adatot kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
 • Az adatkezelés során a tudomásunkra jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelő megbízásában, vagy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

3. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

„személyes adat”: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);

„különleges adat”: Ilyenek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

„érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

4. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK

4.1 Honlapjaink megtekintése során kezelt adatok Önnel kapcsolatosan

4.1.1 Automatikusan rögzített adatok

Ha Ön megtekinti a honlapjainkat (jelenleg 6 db-ot üzemeltetünk: (www.furjeszkert.hu www.keltetes.hu www.furjketrec.hu www.furjtojas.net www.furjtojas.com www.furjelado.hu) automatikusan rögzítésre kerülnek az Ön eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a felkeresett oldalak, a kiinduló honlap, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, valamint az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, honlapjaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja: A honlapjaink működésének ellenőrzése és statisztika készítése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is!

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 60 nap.

 

 

4.1.2 Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák Mi

az a cookie (süti)?

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookieban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookiekat (sütiket)?

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a honlapunkról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden cookiet. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása Az adatkezelés céljai:

 1. A felhasználói élmény fokozása a személyes beállítások tárolása által
  • A honlap a látogatása során a rendszer normál cookie-k segítségével beazonosítja Önt, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait, és megjegyezze a bejelentkezési állapotát.
 2. Anonim statisztikai napló
  • Minden látogatása alkalmával a honlap elemzőszoftvere név nélküli (anonim), normál cookie-kat tárol, amelyek segítségével megtudhatjuk, hányan látogatták az oldalt, illetve, hogy milyen tartalmak és információk érdeklik őket. Minden elemzési információt név (vagy egyéb személyes adat) nélkül tárolunk és technikai, illetve marketinges céljainkra használunk. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Látogatóink nevét azonban nem ismerjük. Az előzőekben bemutatott célra a következő szolgáltatók elemző eszközeit és a hozzájuk kapcsolódó cookie-kat használjuk:

o „Google Analytics”: A szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos irányelveit és szabályzatát a következő linkekre kattintva érheti el:

 • https://policies.google.com/privacy?hl=hu
 • https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
 • https://www.google.com/safetycenter/everyone/start/

 

Az adatkezelés időtartama:

A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”. Mindkét süti típus esetén azok addig kerülnek tárolásra a böngészőben amíg a felhasználó nem törli azokat.

 • A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.
 • A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárolt összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, tehát előfordulhat, hogy valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.

4.1.3 Közösségi hálózati cookie-k

Honlapunkon néhány esetben közösségi hálózatok funkcióit is megtalálja. Ezekhez a funkciókhoz olyan működési elv tartozik, melyek képesek a cookie-k olvasására, illetve bizonyos esetekben a közösségi hálózatok cookie-jainak az Ön eszközén való elhelyezésére. Ezen cookie-k lehetővé tehetik a személyre szabott reklámok küldését.

Adatkezelőként nincs hozzáférésünk ezekhez a cookie-khoz és az általuk begyűjtött adatokhoz, ennek ellenére azonban szeretnénk Önt tájékoztatni ezekről az elemekről, és használatukhoz az Ön engedélyét kérni.

A fentiek alapján a következő szolgáltatók közösségi cookie-jai jelenhetnek meg a honlapon:

 • Facebook – A szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos irányelveit és szabályzatát a következő linkekre kattintva érheti el:

o https://www.facebook.com/policies/cookies/ o https://www.facebook.com/about/privacy/updat e

 • Linkedin o https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy o https://www.linkedin.com/legal/preview/privacy-policy
 • Google+ o https://policies.google.com/privacy?hl=hu
 • Youtube o https://www.youtube.com/intl/hu/yt/about/policies/#communityguidelines
 • Instagram o https://help.instagram.com/155833707900388

4.1.4 Hivatkozások és linkek

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem mi üzemeltetünk, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Ebből kifolyólag nincs semmilyen befolyásunk a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozunk felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

4.2 Facebook

Elérhetőek vagyunk a Facebookon https://www.facebook.com/BudaiFurjeszet néven.

A https://www.facebook.com/BudaiFurjeszet oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamára a facebook felhasználó az oldalon található „like”/„tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a szolgáltatásainkról, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a https://www.facebook.com/about/privacy/update címen kaphat.

4.3 Kapcsolatfelvétel – Budai Attila Károly pl. ajánlatkérés, megrendelés, panasz stb.

céljából

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (weboldalainkon elhelyezett űrlapokon, emailben, facebookon keresztül, telefonon, postai úton, személyesen). Ilyen esetben a velünk megosztott személyes adatok adatkezeléshez a hozzájárulását vélelmezzük.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása

A kezelt személyes adat kategóriák: név, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés vagy panasz megválaszolását követően töröljük. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azokat archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált – szükséges ideig tároljuk.

Szerződések és a hozzájuk tartozó ajánlatok esetén 8 évig őrizzük meg azokat és a benne szereplő személyes adatokat.

4.4 Hírlevél, reklámanyag, szolgáltatás tájékoztató küldése

Az adatkezelés leírása: adott esetben az Ön részére, mint reménybeli ügyfelünk számára termékeinkről és szolgáltatásainkról információt adunk hírlevél küldésével vagy reklámanyagok eseti küldésével.

Az adatkezelés célja: marketing tevékenység az Ön tájékoztatása érdekében és szolgáltatásaink további értékesítése céljából.

Az adatkezelés jogalapja:

 1. 05. 25.-ig: Az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), amennyiben Ön hozzájárul a hírlevél küldéshez, illetve egyéb marketing információk Önhöz való eljuttatásához. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
 2. 05. 25. után: Jogos érdek jogalap (az Adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) f) pont), amennyiben az Ön adataihoz előzetesen jogszerűen hozzájutottunk (pl. már kért tőlünk korábban ajánlatot vagy igénybe vette szolgáltatásunkat stb.). Ebben az esetben az új adatkezelési célról (marketing tevékenység) és a jogalapról tájékoztatjuk Önt az első kapcsolatfelvétel során. Tájékoztatjuk, hogy az ilyen adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat, amelyet követően az adatkezelést megszüntetjük.

A kezelt személyes adat kategóriák: név, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

 1. Hozzájárulás jogalap esetén: az adatkezelés addig tart, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja
 2. Jogos érdek jogalap esetén: az adatkezelés addig tart, amíg Ön be nem jelenti tiltakozását az adatkezelés ellen

A hozzájárulás visszavonásának, illetve az adatkezelés elleni tiltakozás bejelentésének módja: A info@furjeszkert.hu központi e-mail címre küldött üzenet a következők szerint:

 • tárgymezőbe írt „Hozzájárulás visszavonása” vagy „Tiltakozás adatkezelés ellen” üzenet
 • érintett beazonosításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok megadása (e-mail cím).

4.5 Munkaerő toborzás

Az adatkezelés leírása: az adatkezelés a reménybeli új munkavállalók adatkezelésére vonatkozik mindaddig, amíg a kiválasztási folyamat tart. A kiválasztási folyamat végeztével ez az adatkezelési cél megszűnik. A felvételt nem nyert pályázók adatait rendszereinkből töröljük, kivéve, ha Ön saját kérésére, vagy a mi kérésünkre megadja hozzájárulását személyes adatainak további kezelésére egy későbbi foglalkoztatási szerződés reményében.

Az adatkezelés célja: új munkavállalók kiválasztása és felvétele

Az adatkezelés jogalapja:

 1. Az Ön ráutaló magatartással tett önkéntes hozzájárulása. Ráutaló magatartás, hogy Ön jelentkezett az álláshirdetésre és/vagy elküldte az önéletrajzát. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben a munkaerő felvételi folyamat megszakad, az adatkezelést megszüntetjük és adatait töröljük.

 

A kezelt személyes adat kategóriák: név, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

 1. Hozzájárulás jogalap esetén: az adatkezelés addig tart, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja, illetve az adatkezelési cél megszűnéséig (Pl.: a kiválasztási folyamat lezárul, az adatkezelésre meghatározott idő eltelt) – amelyik előbb következik be.

A hozzájárulás visszavonásának, illetve az adatkezelés elleni tiltakozás bejelentésének módja: A info@furjeszkert.hu központi e-mail címre küldött üzenet a tárgymezőbe írt „Jelentkezés visszavonása” üzenettel.

4.6 Jogi személyek közti szerződések megvalósításában résztvevők és az egyes projektekben résztvevő érintettek adatainak kezelése

Az adatkezelés leírása: az Adatkezelő és más jogi személy között megkötött szerződés teljesítése során általában szükséges a szerződő fél (vállalat, egyéb szervezet) munkavállalóinak vagy megbízott képviselőinek, alvállalkozóinak személyes adatait kezelni a szerződés végrehajtása érdekében. A személyes adatokat vagy az Ön munkáltatója (megbízója) adja át nekünk, vagy mi szerezzük be Öntől közvetlenül.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a jogi személyek közötti szerződés teljesítése érdekében, illetve az Adatkezelőnél végzett tevékenység esetében az adatkezelő biztonsági érdekeinek védelme.

Az adatkezelés jogalapja:

A weboldal tulajdonosa Budai Attila Károly E.V. Kistermelő jogos érdeke, mivel adatait az Ön munkáltatójától vagy megbízójától kaptuk meg (GDPR 6. cikk (1) f) pont). Tájékoztatjuk, hogy az ilyen adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat, ebben az esetben egyeztetünk az Ön munkáltatójával (megbízójával) és az egyeztetés alapján döntünk a tiltakozás elfogadásáról vagy elutasításáról.

Elutasítás esetében élhet jogorvoslati lehetőséggel, lásd:

6.9 pont.

A kezelt személyes adat kategóriák: név, e-mail, cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés addig tart, amíg Ön be nem jelenti tiltakozását az adatkezelés ellen és azt az adatkezelő elfogadja, vagy amíg az adatkezelési cél meg nem szűnik (a szerződés teljesítésre került).

A hozzájárulás visszavonásának, illetve az adatkezelés elleni tiltakozás bejelentésének módja: A info@furjeszkert.hu központi e-mail címre küldött üzenet a következők szerint:

 • tárgymezőbe írt „Tiltakozás adatkezelés ellen” üzenet
 • szerződés pontos megnevezése,
 • szerződött partner pontos megnevezése,
 • érintett beazonosításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok megadása (név, céges email cím).

4.7 Személyesen Látogatók nyilvántartása

Nem történik ilyen jellegű nyilvántartás.

 

5.8 Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Nem végzünk automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást.

5. AZ ÖN JOGAI

Az adatkezelés kapcsán Önt az alábbiakban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén: cím: Dunavecse 6087, Epreskert utca 26/b e-mail cím: info@furjeszkert.hu

Azonosítás

A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

A kérés megválaszolása

Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az – Ön kérésére – szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő

Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.

Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az egy hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az ügyintézés díja

A kért tájékoztatást és intézkedést díjmentes. Kivételt képez az az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

5.1 Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását (GDPR 7. cikk). Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül visszavonjuk rendszerünkben az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan.

 

5.2 Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e (GDPR 15. cikk), és ha igen:

 • Mi a célja? ü Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat? ü Meddig tároljuk ezeket az adatokat? ü Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban? ü Kitől kaptuk az Ön adatait?
 • Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár.
 • Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.
 • Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól. (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk

fel.)

5.3 Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát (GDPR 16. cikk).

5.4 Kérheti személyes adatai törlését

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait (GDPR 17. cikk), ha:

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 • A pusztán az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén;
 • Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
 • Uniós vagy hazai jogszabály előírja;

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

5.5 Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést (GDPR 18. cikk), ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
 • Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

5.6 Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja (GDPR 20. cikk), továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.7 Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. cikk), amennyiben:

 • Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is;

A fenti esetekben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha:

 • Az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ennek keretében a profilozás ellen is tiltakozhat); Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük
 • A személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

5.8 Jogorvoslati lehetőségek

5.8.1 Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
web: http://naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5.8.2 Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

5.8.3 Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

6. ADATVÉDELEM ÉS ADATBIZTONSÁG

Adatvédelmi, adatbiztonsági és információbiztonsági kontroll környezetünket részletesen kialakítottuk és folyamatos fejlesztjük, melynek igazolása érdekében független akkreditált tanúsítás keretében győződünk meg annak magas szintjéről és megfelelősségéről. Tanúsítványunk:

 

 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázatokat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket valósítsunk meg annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

7. ADATFELDOLGOZÓK

Az egyes adatkezeléseknél a következő adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

Tevékenység Név / Cégnév Székhely Szerződés vagy más jogi aktus? Megfelelő garanciákra vonatkozó technikai és szervezési intézkedések
Tárhely szolgáltató és szerver üzemeltető Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1144 – Budapest, Ormánság

u. 4.

Szerződés https://tarhely.eu/dokumentumok/a datvedelmi_szabalyzat.pdf
Levelező szerver üzemeltetője

MPL Postaprogram cím nyilvántartó szoftver

 

 

8. ADATTOVÁBBÍTÁS

A személyes adatok

 • Hírlevél küldő rendszer (SalesAutopilot) részére történő továbbításával az Adatkezelő az érintett adatait a szolgáltató felé továbbítja.

 

SalesAutopilot felhasználói hírlevél

 • Jogalap: szerződés
 • Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
 • Az adatkezelés célja: A SalesAutopilot felhasználók számára (akik nem maguk regisztrálták fiókukat, hanem felhasználóként adták hozzá őket) a használatot segítő hírek, információk, tartalmak megjelenéséről szóló hírlevél, üzletfejlesztés.
 • Kit érint pontosan: akinek egy fiók fő felhasználója (szerződője) felhasználót hoz létre szervezete SalesAutopilot fiókjához
 • Leiratkozás: ingyenesen, bármikor lehetséges
 • Időtartama: leiratkozásig, a felhasználó törléséig vagy a szerződés megszűnéséig. A szerződés megszűnhet:
 • Ha ingyenes fiókját 12 hónapon keresztül nem használja
 • Ha fizetős fiókját lemondja
 • Ha a szerződést SalesAutopilot rendes felmondással 30 napos határidővel felmondja
 • Ha a szerződést súlyos szerződésszegés miatt SalesAutopilot azonnali hatállyal felmondja
 • Adatfeldolgozó: Amazon, Eldacon
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs Kizárólag jelen Tájékoztatóban

Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadjuk.

 

(Ezen részletes tájékoztató az IdeSol Kft. (www.idesol.hu) nekem engedélyezett mintája alapján készült. A minta szerzői jogvédelem alatt áll!)

Print Friendly, PDF & Email